Ba­che­lorar­bei­ten – AG Klem­radt

  • Rönt­gen­klein­win­kel­streu­ung an re­sis­tiv schal­ten­den Ta-Oxid-Dünn­schich­ten va­ria­bler Stö­chio­me­trie: Aus­wer­tung ex­pe­ri­men­tel­ler Daten (An­sprech­part­ner: R. Va­len­ta)

Mas­ter­ar­bei­ten