Insight into Metalized Interfaces in Nano Devices by Surface Analytical Techniques

Xiang, Qing-Yun; Zhang, Kai; Wang, Yu; Lou, Xiao-Jie; Yao, Wen-Qing; Bai, Yang; Duan, Da-Wei; Hu, Xiao-Pei; Wang, Jie; Luo, Zheng-Dong; Wang, Huan-Hua; Zhang, Lin-Xing; Klemradt, Uwe; Cao, Jiang-Li (Corresponding author)

Washington, DC : American Chemical Society (2015)
Journal Article

In: ACS applied materials & interfaces
Volume: 7
Issue: 49
Page(s)/Article-Nr.: 27351-27356

Identifier